Miami 2000
Toronto 2000
Miami 2001
Miami 2002

Miami 2003