Miami 2001

US Open 2001

Toronto 2002
U.S. Open 2002
Miami 2003